Algemene voorwaarden2018-10-24T15:08:50+00:00

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Garden of Sweets geleverde producten

en/of diensten.

Artikel 1. Algemeen

1.1 Door acceptatie van een offerte of door het plaatsen van een directe opdracht geeft u te kennen
akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Garden of Sweets verstrekt deze algemene

voorwaarden op eerste verzoek per e-mail. Deze algemene voorwaarden zijn voorts te raadplegen via www.gardenofsweets.nl.

 

Artikel 2. Betaling
2.1 De koopprijs dient uiterlijk 30 dagen vóór de leverdatum te zijn voldaan op rekeningnummer IBAN
NL74ABNA0515487686 ten name van LPMA Smeets. Het product wordt pas door Garden of Sweets
geleverd nadat de volledige koopprijs is voldaan.
2.2 Alle door Garden of Sweets geleverde producten blijven eigendom van Garden of Sweets tot het
moment van volledige betaling van de koopprijs.
2.3 De op de website genoemde prijzen zijn indicatieprijzen. Garden of Sweets houdt zich het recht voor
om deze prijzen op elk willekeurig moment aan te passen zonder voorafgaande aankondiging.


Artikel 3. Levering
3.1 Het op eigen gelegenheid vervoeren of doen vervoeren van door Garden of Sweets geleverde
producten komt voor rekening en risico van de koper. Garden of Sweets is niet aansprakelijk voor enige
schade die mocht voortvloeien uit het op eigen gelegenheid vervoeren of doen vervoeren van door
Garden of Sweets geleverde producten.
3.2 Evenmin kan Garden of Sweets aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die voortvloeit uit
een gebrek aan materiaal op de overeengekomen afleverlocatie.
3.3 Indien een koper ervoor kiest om Garden of Sweets het bestelde product te laten afleveren op een
overeengekomen locatie spant Garden of Sweets zich in om het bestelde product zo goed mogelijk af te
leveren op desbetreffende locatie. Garden of Sweets is niet aansprakelijk voor enige schade aan het
product die tijdens het vervoer naar de betreffende locatie is ontstaan.
3.4 De klant is zelf verantwoordelijk om alle niet eetbare decoratie, inclusief suikerbloemen, van de taart
te verwijderen voordat deze wordt gesneden en gegeten. Suikerbloemen zijn gemaakt van eetbare
ingrediënten, maar zijn niet bestemd voor consumptie.
3.5 Garden of Sweets is niet verantwoordelijk voor het verschaffen van gebaksschoteltjes, vorkjes,
servetjes en taartmes.

Artikel 4. Annulering
4.1 Opdrachten kunnen tot 2 weken voor de overeengekomen leverdatum kosteloos schriftelijk worden
geannuleerd of gewijzigd. Het annuleren of wijzigen van opdrachten binnen 2 weken voor de
overeengekomen leverdatum is niet mogelijk. Bij annulering binnen 2 weken voor de overeengekomen
leverdatum maakt Garden of Sweets aanspraak op de volledige koopprijs.
4.2 Garden of Sweets behoudt zich steeds het recht voor om opdrachten of workshops te annuleren als
Garden of Sweets daartoe door overmacht (ziekte, familieomstandigheden of anderszins) wordt gedwongen.

Artikel 5. Verhuur
5.1 U krijgt het gehuurde artikel van ons in goede staat mee. Voor het huren inspecteren wij of het
gehuurde artikel. Na retournering van het gehuurde artikel dient het artikel zich in dezelfde staat te
bevinden als waarin het werd verhuurd.
5.2 Enige schade aan het gehuurde artikel zal worden verhaald op de huurder. De huurder is
onverminderd aansprakelijk voor schade die het bedrag van de ter zake betaalde borg te boven gaat. 5.3
De huurder dient het gehuurde artikel binnen 1 week zorgvuldig schoongemaakt te retourneren.

Artikel 6. Verantwoordelijkheid
6.1 Garden of Sweets is niet aansprakelijk voor enige (letsel)schade die mocht voortvloeien uit of
samenhangen met de consumptie van door Garden of Sweets geleverde producten.
6.2 Producten van Garden of Sweets kunnen melk, granen, noten, cacao of andere allergene bevatten of
hiermee in aanraking zijn geweest. De verantwoordelijkheid blijft bij de klant om gasten hierover te informeren.

Artikel 7. Overig
7.1 Garden of Sweets respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en gaat zorgvuldig met uw
gegevens om. De gegevens die ik u vraag worden gebruikt om de bestellingen zo snel en zo zorgvuldig
als mogelijk te laten verlopen. Garden of Sweets spant zich in om de aan haar toevertrouwde gegevens
zo zorgvuldig mogelijk te bewaren.
7.2 Garden of Sweets behoudt het recht om foto’s van het product te gebruikten voor promotionele
doeleinden zonder vergoeding.
7.3 Garden of Sweets behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment,
zonder voorafgaande aankondiging, te wijzigen.
7.4 Indien de klant een klacht heeft over het geleverde product dient dit binnen 2 dagen bekend te zijn bij
Garden of Sweets. Garden of Sweets bekijkt per geval hoe de klacht wordt opgelost.